fbpx

deklaracja dostępności

dostępność

Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatrandersena.pl Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie spełniono następujących wymagań: brak tekstów alternatywnych do wszystkich obrazków, zbyt mały kontrast pomiędzy tekstem a tłem, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Powodem niespełnienia wymogów jest opublikowanie strony przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Planujemy by do końca 2021 roku strona internetowa została w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Sakowicz, a.sakowicz@teatrandersena.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 535 157 442. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Teatr im. H. CH. Andersena w Lublinie jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. Szczególną uwagę kierujemy w stronę osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli, spotkań, warsztatów, jak również budynku w którym znajduje się nasz Teatr – czyli Centrum Spotkania Kultur.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Agata Sakowicz kontakt: a.sakowicz@teatrandersena.pl, tel.: / SMS: 535 157 442

Dział Organizacji Widowni: tel.: 81 532 32 25 / e-mail: organizacja@teatrandersena.pl

 • Beata Saj, tel..: 502 663 873
 • Tomasz Tylus, tel.: 691 910 201

Kasa teatru: Bożena Bożewska, tel.: +48 882 437 343

Obsługa Widowni: Monika Pacek i Elżbieta Smolak – panie obecne przed, po i w trakcie spektaklu

Prosimy o kontakt co najmniej 3 dni przed wizytą w teatrze w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu spektaklu

BUDYNEK
 • Scena Teatru znajduje się w budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1
 • Kasa i szatnia znajdują się na poziomie 0. Kasa czynna jest od wtorku do piątku w godzinach 8:30 – 12:00 oraz na godzinę przed każdym spektaklem
 • Sala Kameralna / Andersena oraz foyer znajdują się na poziomie 2 – tutaj przychodzimy na spektakle i realizujemy warsztaty
 • W budynku nie ma progów, drzwi wejściowe, klatka schodowa główna nie ma poręczy oraz ciągi komunikacyjne są szerokie, toalety i szatnie dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Komunikację wewnątrz budynku ułatwiają windy, ponadto w głównych korytarzach zwanych Aleją Kultur gdzieniegdzie umieszczone są drewniane ławy
 • Najważniejsze przestrzenie wewnątrz oraz wokół budynku Centrum Spotkania Kultur
KASA I SZATNIA
 • Kasa jest czynna od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 12:00 i na godzinę przed każdym spektaklem.
 • Kasa i szatnia znajdują się na poziomie „0” Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, sugerujemy skorzystać z prawego wejścia do budynku od strony Placu Teatralnego lub od ul. Radzikowskiego/ Słodkowskiej, lub od strony restauracji Panie Przodem. Są to najbliższe wejścia prowadzące do kasy i szatni teatru.
PARKING
 • Dla gości teatru jest dostępny parking podziemny czynny całą dobę 7 dni w tygodniu. Wjazd na parking od strony ul. Radziszewskiego. Informacje i opłaty
 • Na parkingu znajdują się specjalnie wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
DOJAZD DO BUDYNKU
 • Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się na poziom 0 i 2 windami z parkingu podziemnego. Z przystanków autobusowych: Ogród Saski, Krakowskie Przedmieście i Lipowa ścieżką o powierzchni asfaltowej gładkiej. Wysiadając na przystanku Ogród Saski 3, Krakowskie Przedmieście 2 i Lipowa – cmentarz 2, trzeba będzie przejść przez poziome przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
 • Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie obiektu z psem asystującym.
 • Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy asystenta Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
DOJAZD TRANSPORTEM PUBLICZNYM

Rozkład jazdy przystanków w najbliższej okolicy budynku Centrum Spotkania Kultur

DODATKOWE INFORMACJE
 • Osoby z niepełnosprawnościami planujące wizytę w teatrze prosimy o kontakt z Działem Organizacji Widowni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 w celu omówienia możliwości dotarcia do budynku, zakupu i rezerwacji biletów i dobrania odpowiedniego spektaklu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Jest możliwość dostosowania spektaklu do różnorodnej widowni. Na przykład dostosowanie widowni do osób na wózkach i osób towarzyszących, dostosowania natężenia dźwięku lub oświetlenia, asysty dla osób różnymi niepełnosprawnościami.
BILETY

Bilety indywidualne na spektakle w ciągu tygodnia oraz w weekendy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością wraz z jedną osobą towarzyszącą kosztują 10 zł/osoba i można je kupić tylko w kasie teatru za okazaniem odpowiedniego orzeczenia.

Szczegóły dotyczące rezerwacji i cen biletów są dostępne w zakładce BILETY

Ogólna ocena: bardzo dobra. Budynek jest w pełni dostępny. W razie dodatkowych problemów Teatr wychodzi naprzeciw potrzebom, wykorzystując potencjał ludzki.

Skip to content