fbpx

Zadady reżimu epidemiologicznego

Teatr Andersena

W związku z zabezpieczeniem uczestników wydarzeń artystycznych przed epidemią COVID-19 oraz wprowadzonymi w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie zasadami reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny („GIS”), Dyrekcja Teatru zwraca uwagę, że uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym prezentowanym w Teatrze jest równoznaczne z akceptacją procedur opracowanych w Teatrze w zakresie zabezpieczenia przez przed epidemią COVID-19, z którymi uczestnik wydarzeń artystycznych jest zobowiązany do zapoznania się przed zakupem biletu, jak i zobowiązany jest do przestrzegania tychże procedur przez cały okres przebywania w budynku Teatru.

Informuje także, że zgodnie z wyżej podanymi zaleceniami, każdy uczestnik wydarzenia artystycznego zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenie widza o stanie zdrowia, które jest dostępne w kasie teatru i w serwisie Bilety24 przy zakupie biletu. Rekomendowane jest również podanie danych kontaktowych (nr telefonu lub adresu e-mail) w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

Teatr informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych powierzając Mu zadania związane z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz utrzymywania stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się z poradnictwem poczty elektronicznej: info@teatrandersena.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE H. Ch. ANDERSENA W LUBLINIE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Zasady bezpieczeństwa
 1. W Teatrze obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19.
 2. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie:  oraz bieżące zapoznawanie się ze stanem prawnym w zakresie udostępniania wydarzeń kulturalnych widzom.
 3. Uczestnik wydarzenia artystycznego  jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu Teatru.
 4. Zaleca się i preferuje zakup biletów w dodrze elektronicznej a przy płatności w kasie z wykorzystaniem rozliczeń bezgotówkowych.
 5. Każdy uczestnik wydarzenia artystycznego ma obowiązek:
  a) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Teatru poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów powoduje, że widz zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższego obowiązku a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie budynku Teatru bez prawa zwrotu ceny za niewykorzystany bilet. Teatr ma prawo odmówić wpuszczenia na widownię widza, który nie posiada materiałów ochrony osobistej do czasu zastosowania się do tego obowiązku bez prawa do zwrotu równowartości za niewykorzystany z tej przyczyny bilet.
  b) zachowania odległości co najmniej 1,5 m, w tym poprzez przestrzeganie linii odstępstw wyznaczonych przez Teatr, a w przypadku tworzenia się kolejek – 2 metrów.
  c) używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru.
  d) wyrzucania materiały ochrony osobistej TYLKO do wyznaczonych i odznaczonych na tej cel pojemników.
 6. Widzowie zobowiązani są również do przestrzegania następujących zasad organizacji widowni:.
  a) zajmowania miejsc wyznaczonych na bilecie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy widza, który:
  – uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
  – jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
  b) w przypadku zakupu biletów on-line okazywania ich na urządzeniu mobilnym.
  c) stosowania się do komunikatów i wskazówek obsługi widowni dotyczących przepływu publiczności.
 7. Obsługa widowni skieruje do wyznaczonych drzwi wejściowych w zależności od miejsca wskazanego na bilecie celem udrożnienia ciągów komunikacyjnych i uniknięcia kolejek.
 8. W Teatrze nie ma możliwości przechowania bagażu.
 9. Przy korzystania z szatni należy zachować wymagany dystans społeczny oczekując na przyjęcie i wydanie odzieży.
 10. W celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się widowni we foyer Teatru, Teatr w miarę możliwości będzie udostępniał widzom widownię na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 11. Teatr może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren budynku Teatru grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.
 12. Bilety sprawdzane są bezdotykowo a nasza obsługa pracuje w rękawiczkach i przyłbicach.
 13. W czasie przerw w czasie wydarzenia artystycznego preferowane będzie opuszczenia sali widowiskowej, celem jej przewietrzenia i w miarę warunków pogodowych udania się poza teren budynku Teatru (nie gromadzenie się w foyer).
 14. Zaleca się zachowania odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystanie z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (kolejka z odstępem, co 2 m).
 Ustalenie stanu zdrowia uczestnika wydarzeń artystycznych
 1. W wydarzeniu artystycznym nie może uczestniczyć widz, który:
  – jest osobą zakażoną lub podejrzewa lub podejrzewa u siebie zakażenie;
  – przebywa na kwarantannie;
  – jest pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Przed każdym wydarzeniem widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi widowni (w foyer Teatru lub w kasie)  pisemnego oświadczenia, że nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i zgodnie ze swoją wiedzą nie jest osobą zakażoną. Ponadto widz powinien podać dane kontaktowe (nr telefonu lub adresu e-mail) w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Dane te po ich pozyskaniu będą przechowywane przez Teatr przez 2 tygodnie.
 3. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się widzów w Teatrze, zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru, zwłaszcza w zakresie grup z dziećmi.
 4. Teatr ma prawo odmówić wpuszczenia na widownię widza, który nie złoży stosownego oświadczenia, bez prawa zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystany bilet.
Ustalenie stanu zdrowia uczestnika wydarzeń artystycznych
 1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie, zgodnie z danymi ujawnionymi stronie www.
 2. Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.
Skip to content