fbpx

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w teatrze

W związku z zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych (widzów) przed epidemią COVID-19 oraz wprowadzonymi w Teatrze im. H.CH. Andersena w Lublinie zasadami reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny („GIS”), Dyrekcja Teatru zwraca uwagę, że uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym prezentowanym w Teatrze jest równoznaczne z akceptacją procedur opracowanych w Teatrze w zakresie zabezpieczenia przez przed epidemią COVID-19  [tu aktywny link], z którymi uczestnik wydarzeń artystycznych (widz) jest zobowiązany do zapoznania się przed zakupem biletu, jak i zobowiązany jest do przestrzegania tychże procedur przez cały okres przebywania w budynku Teatru.

Informuje także, że zgodnie z wyżej podanymi zaleceniami, każdy uczestnik wydarzenia artystycznego (widz) zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dostępny w formie elektronicznej w serwisie Bilety24 przy zakupie biletów lub w kasie teatru. Druk oświadczenia dostępny jest także przy kasie Teatru, jak i rekomendowane jest również podanie danych kontaktowych (nr telefonu lub adresu e-mail) w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

Teatr informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych powierzając Mu zadania związane z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz utrzymywania stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się z poradnictwem poczty elektronicznej: info@teatrandersena.pl