fbpx
warsztaty teatralne dla rodzin

warsztat trwa 60 min.

Polecamy

Zapraszamy rodziców i opiekunów z dziećmi w wieku od 5 lat na rodzinne warsztaty teatralne, podczas których będziemy podróżować po świecie teatru i wyobraźni. Podczas spotkania czekają na Was wyjątkowe atrakcje! Nasi aktorzy zaprezentują etiudę teatralną z wykorzystaniem pacynek teatralnych! Sprawdzimy, co takiego mają nam do opowiedzenia lalki, które od lat zdobywają serca najmłodszych widzów w naszym Teatrze.
 
Odpowiemy sobie na pytania – jak to się dzieje, że lalki żyją? Gdzie śpią? Co jedzą? Każdy będzie miał również okazję stworzyć swoją pacynkę i sprawdzić… jak nią animować? Kto wie może wśród naszych gości kryje się też jakiś przyszły aktor lalkarz?
 
Termin
 • Wyspa pacynek | 23 października | g. 10:00
 • Wyspa Kukieł | 20 listopada | g. 10:00
 • Wyspa Masek | 18 grudnia | g. 10:00
Koszt

20 zł / osoba
Opłaty należy dokonać przelewem przed rozpoczęciem warsztatów.

Dane do przelewu: Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie ul. M. C. Skłodowskiej 3, lok. -1.10, 20-029 Lublin nr konta: Bank PEKAO S. A. III O/Lublin Nr 10 1240 2382 1111 0000 3897 7170 w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za uczestnictwo w wydarzeniu Rodzinne Podróżowanie, imię i nazwisko uczestnika”

Sukcesywnie drogą mailową będziemy Państwa informować o tym, czy zostaliście Państwo zakwalifikowani na warsztaty oraz o szczegółach dokonania płatności.

Prowadzenie

Koordynacja

e-mial: edukacja@teatrandersena.pl tel.: 691 912 672 (pon. - pt. g. 9:00 - 16:00)
REGULAMIN WARSZTATÓW
Regulamin uczestnictwa w warsztatach RODZINNE PODRÓŻOWANIE – WYSPA PACYNEK Warsztaty teatralno-plastyczne
 
 1. Organizatorem warsztatów w ramach projektu RODZINNE PODRÓŻOWANIE – WYSPA PACYNEK Warsztaty teatralno-plastyczne jest Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie z siedzibą przy ul. M. C. Skłodowskiej 3, lok. -1.10, 20-029 Lublin – instytucja kultury prowadzona przez Miasto Lublin (zwany dalej TA) z siedzibą w Lublinie.
 2. Wydarzenia skierowane są do dzieci wraz z pełnoletnim opiekunem.
 3. Udział w warsztatach jest odpłatny. Koszt udziału wynosi odpowiednio: opłata za udział w warsztacie – 20 zł.
 4. Wpłat należy dokonywać na konto Teatru im. H. Ch. Andersena Lublinie po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania są do udziału w wydarzeniu według poniższych danych: Posiadacz rachunku: Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie ul. M. C. Skłodowskiej 3, lok. -1.10, 20-029 Lublin nr konta: Bank PEKAO S. A. III O/Lublin Nr 10 1240 2382 1111 0000 3897 7170 w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za uczestnictwo w wydarzeniu Rodzinne Podróżowanie, imię i nazwisko uczestnika”
 5. Opłat online należy dokonać najpóźniej na 24 godziny po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na zajęcia, ale nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, opłata nie jest zwracana Uczestnikowi.
 7. Liczba miejsc jest ograniczona.
 8. Warsztaty odbędą się w siedzibie TA przy ul. Plac Teatralny 1, 20-037 Lublin. O dokładnym miejscu realizacji warsztatu uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
 9. Warunkiem udziału w warsztacie jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz internetowy, dostępny na stronie www.teatrandersena.pl, dokonanie wpłaty, a także akceptacja niniejszego Regulaminu.
 10. TA wymaga stawiennictwa uczestników na czas, natomiast nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Miejsce spotkania to budynek CSK, plac Teatralny 1, poziom 2, foyer sali teatralnej.
 11. Niepełnoletni uczestnicy warsztatu pozostają na nim pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 12. TA nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste wyrządzone przez uczestników warsztatu lub z ich udziałem.
 13. Za rzeczy pozostawione na terenie prowadzenia wydarzenia TA nie ponosi odpowiedzialności.
 14.  Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej zajęcia oraz animatorów TA, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 15. TA zobowiązuje się zapewnić jedynie niezbędne materiały i narzędzia do realizacji warsztatu.
 16. Uczestnictwo w warsztacie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć w celu ich publikacji na stronach internetowych, publikacjach pisemnych, materiałach promocyjnych TA, wyłącznie na potrzeby promocji warsztatu i projektu.
 17. TA zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatu oraz do odwołania warsztatu, jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
 18. TA pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatu z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu warsztatu, a pieniądze zostaną zwrócone.
 19. Z tytułu zmian w programie warsztatu uczestnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem TA. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników warsztatów.
 20. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie ul. M. C. Skłodowskiej 3, lok. -1.10, 20-029 Lublin.
 21. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 22. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji warsztatów, w celach statystycznych oraz celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie (podstawa z art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. dalej nazywanego RODO).
 23. Dane osobowe uczestników będą przechowywane na okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
 24. TA wyznaczył p. Tomasza Wziątek na Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnicy mogą się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail iodo@teatrandersena.pl lub pisemnie na adres siedziby Teatru Andersena w Lublinie wskazany w pkt 1.
 25. Każdy uczestnik warsztatów ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika, narusza przepisy RODO.
 26. TA nie przekazuje danych osobowych Uczestników poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 27. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Skip to content