fbpx

REGULAMIN REZERWACJI GRUPOWYCH

 1. Rezerwacje grupowe są kierowane do placówek oświatowych oraz innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży i dotyczą zakupu minimum 8 biletów. W przypadku rezerwacji dokonywanych przez przedszkola i szkoły na 10 uczniów przypada jeden bilet za 1 zł dla  opiekuna. Liczba wszystkich bezpłatnych biletów dla opiekunów na jednym spektaklu nie może przekroczyć 15 sztuk (liczy się kolejność rezerwacji). Liczba opiekunów dzieci przedszkolnych, osób niepełnosprawnych oraz grup spoza Lublina może być ustalana indywidualnie z pracownikiem Działem Obsługi Widza.
 2. Cena biletu (od wtorku do piątku): od 30 do 38 zł. 
 3. Rezerwacji grupowych można dokonać telefonicznie (502 663 873, 691 910 201) lub osobiście w Dziale Organizacji Widowni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
 4. Rezerwację należy potwierdzić na formularzu rezerwacji mailem: organizacjawidowni@teatrandersena.pl lub listem poleconym  na  adres:  Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 3 lok. -1.10, 20-029 Lublin. Potwierdzenie  rezerwacji  grupowych winno wpłynąć do Teatru w ciągu 5 dni od dokonania rezerwacji. Rezerwacje spektakli odbywających się w terminie krótszym niż 7 dni przed spektaklem wymagają potwierdzenia tylko i wyłącznie w formie faksu lub maila następnego dnia po dokonaniu rezerwacji. Brak potwierdzenia  rezerwacji  skutkuje  anulowaniem  rezerwacji.  Dopuszcza  się  różnicę  mniejszej  liczby zakupionych biletów w stosunku do zarezerwowanych w granicach do 10 %. Formularz  potwierdzenia  rezerwacji można pobrać tutaj: formularz rezerwacji biletów grupowych, otrzymać pocztą elektroniczną oraz w Dziale Organizacji Widowni.
 5. Odbiór i wykupienie biletów grupowych odbywa się w dniu spektaklu, najpóźniej 30 min. przed jego rozpoczęciem. W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonać, na podstawie otrzymanej od Teatru faktury pro forma, na konto: 10124023821111000038977170. Odbiór biletów odbywa się po okazaniu dowodu wpłaty.
 6. Rezerwacja biletów grupowych może być odwołana lub zmieniona najpóźniej na 14 dni przed spektaklem, a rezygnacja oraz ewentualne zmiany muszą być potwierdzone pisemnie i wysłane faksem lub mailem do Biura Organizacji Widowni. W przypadku nieodebrania  i  niezapłacenia  za  bilety  z  winy  rezerwującego  zobowiązuje  się on do zapłacenia kosztów wynoszących 50% ceny zarezerwowanych biletów. Teatr dopuszcza możliwość zwolnienia  z  tej  opłaty,  jeżeli  sytuacja  miała  miejsce  z  przyczyn  niezależnych  od  rezerwującego (np. przypadki losowe, niekorzystne warunki atmosferyczne itp.). W takim przypadku rezerwujący jest zobowiązany do pisemnego oświadczenia, w którym zostanie podana przyczyna nieodebrania biletów.
 7. Teatr nie zwraca  poniesionych  przez  grupy  kosztów  transportu  w  przypadku  odwołania  spektaklu z  przyczyn  niezależnych  (np.  żałoba  narodowa,  przerwa  w  zasilaniu  energią  elektryczną,  choroba lub wypadek aktora). Jeżeli oplata za bilety zostanie uiszczona wcześniej przelewem na konto Teatru, pieniądze zostaną zwrócone. 
 8. W dni powszednie, od wtorku do piątku bilety nie mają wyznaczonych miejsc na widowni. Miejsca widzom wskazują pracownicy Działu Organizacji Widowni.
 9. Wszelkie sytuacje sporne, nieujęte w regulaminie, będą rozpatrywane indywidualnie przez Kierownika Działu Organizacji Widowni (tel. 502 663 873).
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
 • administratorem danych, gromadzonych w związku z rezerwacją grupową jest Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie z siedzibą przy ul. M. C. Skłodowskiej 3 lok. -1.10, 20-029 Lublin;
 • dane osobowe zawarte w formularzu rezerwacji grupowych będą przetwarzane wyłącznie w związku z  udziałem  w  wydarzeniu, na  które  dokonywana  jest  rezerwacja,  przez okres  jego  realizacji  i rozliczenia, bądź wycofania zgody na przetwarzanie  powierzonych  danych,  przy  czym  wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody przed jej wycofaniem i nie może być sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z konieczności rozliczeń finansowych;
 • podstawę prawną przetwarzania danych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE I 119, s. 1), zwanego RODO, stanowi art. 6 ust. 1:
 •  lit. a tj. zgoda osoby powierzające dane do przetwarzania; 
 • lit. b tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • podanie  danych  i  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do dokonania rezerwacji grupowej;
 • dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione z mocy prawa;
 • podającemu  dane  przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz  otrzymania  ich  kopii, poprawiania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • w sprawach ochrony danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 81 532 16 28, m.kalinowska@teatrandersena.pl
Skip to content