fbpx

Regulamin półkolonii letnich organizowanych w Teatrze im H. Ch. Andersena w Lublinie w ramach projektu Lato w Teatrze w dniach 4.07.2022 – 17.07.2022.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w następujących terminach:

4.07.2022             10-16 (6 h.)

5.07.2022             10-16 (6 h.)

6.07.2022             10-16 (6 h.)

7.07.2022              10-16 (6 h.)

8.07.2022             10-16 (6 h.)

9.07.2022             10-14 (4 h.)         

11.07.2022            10-16 (6 h.)

12.07.2022            10-16 (6 h.)

13.07.2022            10-16 (6 h.)

14.07.2022            10-16 (6 h.)

15.07.2022            10-16 (6 h.)

16.07.2022            13-18 (5 h)

17.07.2022            11-14 (3h)

 1. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 2. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
 3. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 – spokojnego wypoczynku

 – uczestniczenia we wszystkich zajęciach, warsztatach,

 – korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii

 1. Uczestnicy mają obowiązek:

 – bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców

 – przestrzegać ramowego harmonogramu dnia

 – brać udział w realizacji programu półkolonii

 – zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość

 – szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie)

 – kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków

 – przestrzegać zasad poruszania się po drogach

 – uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zajęć warsztatowych i plenerowych, aktywności na warsztatach.

 1. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania organizacji półkolonii w przypadku: – sytuacji niezależnych od organizatorów.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w warsztatach.

 

Regulamin uczestnictwa w półkolonii, zawierający zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego

ZASADY OGÓLNE

 1. Uczestnikami półkolonii może być młodzież w wieku 14-17 lat.
 2. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do przedłożenia organizatorowi karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Rodzic/prawny opiekun wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w półkolonii, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem– załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Zgoda na udział dziecka w półkoloniach jest jednoznacznie zgodą na uczestnictwo w wycieczkach i imprezach odbywających się w czasie półkolonii.
 5. Rodzic wyraża zgodę na udział dziecka w przedstawieniu finałowym, które będzie się odbywało 16 lipca 2022 r.
 6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika turnusu wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.   Informację o zasadach ochrony i przetwarzaniu danych osobowych, przekazywanych na potrzeby organizacji półkolonii określa załącznik nr 2 do regulaminu.
 2.   Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o ochronie danych osobowych oraz zgodę  na przekazanie danych, ich przetwarzanie– załącznik nr 1 do regulaminu.

WYŻYWIENIE

 1.         Wyżywienie będzie odbywać się w restauracji, znajdującej się w budynku, w którym odbywają się warsztaty, w tym miejscu, stosowane są wytyczne dla gastronomii.

5TRANSPORT UCZESTNIKÓW

 1.   Dojazd w miejsca objęte programem odbywa się w prywatnym zakresie.

INNE POSTANOWIENIA

 1.   Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości.
 2.   Organizator stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dla obszarów nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się akty prawne wyższego rzędu, w szczególności: mające zastosowanie w okresie stanu epidemicznego na terenie Polski, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 3. Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje treść regulaminu.
 4.   Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej organizatora.

Data sporządzenia 3 czerwca 2022 r.

 Załącznik 1 – ZGODA RODZICA 

…………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) 

………………………………………………………………………………….………………………………… (telefon kontaktowy) 

    Ja, niżej podpisany/-a …………………………………………………………………………….…………… (imię i nazwisko rodzica)

 wyrażam zgodę na:

 1. a)   samodzielny powrót do domu syna/córki po zakończeniu zajęć w ramach półkolonii organizowanych przez Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie 28.06.2021 – 11.07.2021 Oświadczam, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z Teatru do domu.
 2. b)   przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji zadań statutowych, w tym w szczególności w celach rekrutacyjnych, informacyjnych i promocyjnych przez Administratora Teatru im. H. Ch. Andersena w L zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Podaję dane osobowe mojego dziecka dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. c)   wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) m. in. w prasie, telewizji, na stronach internetowych, tablicach informacyjnych itp. w celu realizacji zadań statutowych Teatru im. H. Ch. Andersena , w tym w szczególności w celach rekrutacyjnych, informacyjnych i promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1191 z późn. zm.). Wykorzystywanie wizerunku ma charakter nieodpłatny, bezterminowy i nieograniczony terytorialnie. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 4.   Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.
 5.   Zapoznałem się i akceptuję Regulamin uczestnika półkolonii organizowanych przez Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

Lublin,. ….…………………………………………….…………………………………………….…………………

/data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/

Załącznik 2 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, z siedzibą ul. M. C. Skłodowskiej 3, lok. -1.10 20-029 Lublin
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Wziątek, e-mail: odo@teatrandersena.pl, tel. 81 532 16 28.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych w związku z projektem “Dzień dobry, jestem… “ realizowanych w ramach programu Lato w Teatrze
 4. Dane osobowe Państwa dziecka mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka, pobrane w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania projektu i przechowywane w archiwum teatru przez 5 lat.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do dołączenia do projektu. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe przyjęcie dziecka na zajęcia.
 9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną …………………………..………………..

data i podpis

Регламент денного табору організованого в Театрі ім. Г. К. Андерсена в Любліні В рамах проєкту «Літо в Театрі» у період з 4.07.2022 – 17.07.2022

 1. Учасники денного табору перебувають під наглядом вихователів у зазначені дати:

4.07.2022             10-16 (6 год)

5.07.2022             10-16 (6 год)

6.07.2022             10-16 (6 год)

7.07.2022             10-16 (6 год)

8.07.2022             10-16 (6 год)

9.07.2022             10-14 (4 год)      

11.07.2022            10-16 (6 год)

07.12.2022           10-16 (6 год)

13.07.2022           10-16 (6 год)

14.07.2022           10-16 (6 год)

15.07.2022           10-16 (6 год)

16.07.2022           13-18 (5 год)

17.07.2022            11-14 (3 год.)

 1. Батьки несуть відповідальність за безпечну дорогу своєї дитини до закладу та з нього.
 2. Якщо дитина повертається додому самостійно, батьки зобов’язані написати заяву.
 3. Учасники денного табору мають право на:

– спокійний відпочинок

– участь у всіх заняттях та майстер-класах,

– використання всіх приладів та обладнання, необхідних для виконання програми денного табору

 1. Учасники зобов’язані:

– виконувати вказівки вихователів

– дотримуватись розкладу дня

– взяти участь у реалізації програми денного табору

– підтримувати особисту гігієну, охайний зовнішній вигляд та чистоту

– дбайливо ставитися до майна, навчальних матеріалів (матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну дитиною, несуть батьки або опікуни)

– поводитися культурно під час прийому їжі

– дотримуватись правил руху на дорогах

– учасник денного табору зобов’язаний мати одяг, відповідний для майстер-класів та активного відпочинку, діяльності під час майстер-класів.

 1. Самовільне відсторонення від опікунів, недотримання субординації, недисциплінованість, невиконання вказівок вихователів, невиконання розпорядку каратимуться зауваженням,  доганою, та, у крайньому разі, відстороненням учасника від участі в денному таборі.
 2. Організатори залишають за собою право скасувати організацію занять у денному таборі у разі ситуацій, що не залежать від організаторів.
 3. Організатори не несуть відповідальності за речі, втрачені учасниками під час денного табору, а також за пошкодження речей, що належать дітям та виготовлені іншими учасниками. Ми закликаємо вас не брати в літній табір цінні пристрої, такі як мобільні телефони, плеєри тощо, непотрібні для участі в семінарах.

 

Регламент участі в таборі денного перебування, що містить правила безпеки з урахуванням стану епідемічної загрози

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

 1. Учасниками денного табору можуть бути молоді люди у віці 14-17 років.
 2. Батьки/опікуни зобов’язані надати організатору кваліфікаційну картку учасника денного табору, зразок якої описано в Постанові Міністра освіти від 30 березня 2016 року про відпочинок дітей та підлітків.
 3. Батьки / законні опікуни виражають письмову згоду на участь дитини в денному таборі не менше ніж за 7 днів до їх початку – Додаток 1 до Регламенту.
 4. Згода на участь дитини в денному таборі прирівнюється до згоди на участь у поїздках та заходах, що відбуваються під час реалізації програми денного табору..
 5. Батьки погоджуються на участь дитини у фінальній виставі, яка відбудеться 16 липня 2022 року.
 6. Якщо дитина страждає на хронічне захворювання, яке може спричинити більш важкий перебіг інфекції, батько/опікун зобов’язаний повідомити про цей факт організатора на етапі подання заяви на участь в кваліфікаційній картці учасника. Якщо учасник має хронічні захворювання, необхідно надати медичну довідку про відсутність протипоказань за станом здоров’я для участі у програмі.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Інформація про принципи захисту та обробки персональних даних, що надаються для цілей організації денних таборів, викладена у додатку 2 до Положення.
 2.   Батько/законний опікун підписує заяву про ознайомлення з інформацією щодо захисту персональних даних та згоду на передачу даних, їх обробку – додаток 1 до Положення.

ЇЖА

 1. Харчування організовано в ресторані, розташованому в будівлі, де проводяться майстер-класи, в цьому місці звертатиметься увага на особливості харчування учасників.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ УЧАСНИКІВ

 1. Дорога до місць, охоплених програмою, здійснюється приватно.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.   Організатор надає обладнання та приладдя, необхідні для підтримки чистоти.
 2.   Організатор постійно контролює проведення прибиральних робіт у місці відпочинку.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.   Для сфер, не врегульованих цими положеннями, застосовуються нормативно-правові акти вищого рівня, зокрема: дієві під час епідемії в Польщі, Постанова Міністра освіти від 30 березня 2016 року про відпочинок дітей та підлітків, настанови ГСІ , МОЗ та МО для організаторів відпочинку для дітей та підлітків.
 2.   Організатор залишає за собою право змінювати регламент.
 3. Один з батьків/законний опікун підписує заяву про ознайомлення і погодження із змістом регламенту.
 4.   Положення набирає чинності з дня опублікування на сайті організатора.

Дата підготовки 3 червня 2022 року

 

Додаток 1 – ЗГОДА БАТЬКІВ

………………………………………………………………………………………………………………………………………. (прізвище та ім’я дитини) 

………………………………………………………………………………………………. …………………………………………… (контактний телефон) 

    Я, ………………………………………………………………………………………………. …………… (ім’я та прізвище одного з батьків)

 даю згоду на:

і)      самостійне повернення сина/доньки додому після закінчення занять в рамах табору денного перебування, які організовує Театр ім. Г. К. Андерсена в Любліні 28.06.2021 – 11.07.2021 Заявляю, що несу повну відповідальність за безпеку дитини по дорозі з Театру додому.

б)      обробка персональних даних моєї дитини з метою виконання статутних завдань, зокрема для набору, інформаційних та рекламних цілей Адміністратором Театру ім. Г. К. Андерсена в Любліні відповідно до Закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних (Зб. У. 2018 року, ст. 1000) та Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня, 2016 року щодо захисту фізичних осіб щодо обробки персональних даних та вільного переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95/46 / EC (Зб. У. ЄС L.2016.119.1). Я добровільно надаю персональні дані своєї дитини та заявляю, що вони правдиві.

в)      використання матеріалів за участі моєї дитини від Театру ім. Г. К. Андерсена в Любліні, записані будь-якою технікою на будь-яких носіях (включаючи фото- та кіноматеріали), в т.ч. у пресі, телебаченні, на сайтах, інформаційних дошках тощо з метою виконання статутних завдань Театру ім. Г. К. Андерсена, зокрема для набору, інформації та рекламних цілей відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права (зведений текст, Зб. У. 2018 року, пункт 1191 зі змінами). Використання матеріалів є безплатним, необмеженим і необмеженим за територією. Я добровільно надаю персональні дані та заявляю, що вони правдиві.

 1.  Я ознайомився(-лася) зі змістом інформаційними положеннями на сайті Театру ім. Г. К. Андерсена в Любліні.
 2.   Я прочитав(-ла) і приймаю Регламент учасника денного табору, які організовує Театру ім. Г. К. Андерсена в Любліні.

Люблін,. …. ………………………………………………………. ………………………………………………………. …………………

/ дата, підпис з ім’ям та прізвищем батьків або законного опікуна /

 

Додаток 2

Інформаційне положення щодо обробки даних

Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних (далі: GDPR ) Театр ім. Г. К. Андерсена в Любліні повідомляє, що:

 1. Адміністратором ваших персональних даних є Театр ім. Г. К. Андерсена в Любліні, з місцезнаходженням за адресою вул. M.C. Skłodowskiej 3, оф -1.10 20-029 Люблін
 2. Інспектор із захисту даних – Томаш Взьонтек, електронна пошта: odo@teatrandersena.pl, телефон: 81 532 16 28.
 3. Персональні дані оброблятимуться для цілей, пов’язаних із проектом “Dzień dobry, jestem… “, що реалізується в рамках програми «Літо в театрі».
 4. Персональні дані вашої дитини можуть бути доступні відповідним одержувачам, зокрема, зовнішнім організаціям, які займаються ІТ або юридичними послугами для адміністратора, або установам, уповноваженим контролювати діяльність адміністратора, або установам, уповноваженим отримувати персональні дані на основі законодавчих положень .
 5. Ваші та особисті дані Вашої дитини, зібрані в процесі набору, будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для завершення проекту, та зберігатимуться в архіві театру протягом 5 років.
 6. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, виправлення їх, видалення або обмеження обробки, а також право заперечувати, вимагати припинення обробки та право на передачу даних – у випадках та на умовах, визначених у положення GDPR.
 7. Ви маєте право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних у Варшаві за адресою: вул. Stawki 2, 00-193 Варшава.
 8. Надання персональних даних є необхідною умовою для приєднання до проекту. У разі ненадання персональних даних допуск дитини до занять буде неможливим.
 9. Ваші персональні дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.

Я ознайомився(-лась)  з інформаційним положенням

………………………………………..………………..

дата і підпис

Skip to content