Program „Rodzina Trzy Plus”jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Lublin na rzecz dużych rodzin i obejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w takich rodzinach.

Program nie zawiera klasycznej formy wsparcia materialnego dużych rodzin, ale przewiduje inne elementy wspomagające wychowanie dzieci i młodzieży. Program to działania, które mają służyć tworzeniu strategii polityki rodzinnej uwzględniającej potrzeby dużych rodzin. Są to też działania aktywizujące partnerów Programu, którzy mogą czynnie włączyć się w jego realizację.
Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:
– ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin;
– promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
– zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;
– zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Zakres deklarowanych ulg/upustów

– bezpłatne uczestnictwo wszystkich członków rodzin wielodzietnych w tzw. Premierach Pedagogicznych, każdorazowo organizowanych przed premierami kolejnych tytułów,

– uczestnictwo w niedzielnych spektaklach na zasadach odpłatności za 4 pierwsze bilety w całości, kolejne bilety (dla piątego, szóstego i kolejnego członka rodziny wielodzietnej) w cenie 2 zł.

więcej o programie na stronie urzędu miasta